سخنراني
ارسال شده توسط modir در 1390/04/28 18:37:12

سخنراني پروفسور روبن گالو استاد دانشگاه پرينستون و محقق روانكاوي با عنوان «بيان پاسخ هنرمندان مكزيكي به ايده‌ها و كارهاي فرويد در اوايل قرن 20» در تاريخ پنج‌شنبه 30/4/90 ساعت 00/17-00/15 در انستيتو روانپزشكي تهران برگزار مي‌گردد