سمپوزیوم مهارت های روان شناختی و عملکرد ورزشی
ارسال شده توسط modir در 1391/08/23 15:57:34
گروه تخصصی ورزش انجمن روانشناسی ایران با سرپرستی آقای دکتر واعظ موسوی برگزار می کنند.

زمان:28 دی ماه 1391 .... سخنران اصلی: دكتر واعظ موسوی

به شرکت کنندگان در سمپوزیوم گواهی از طرف انجمن روانشناسی ایران داده می شود.

http://iranpa.org/Portal/default.aspx?tabid=442&ArticleId=499