از ازدواج با افراد زیر جدآ خودداری کنید
ارسال شده توسط modir در 1392/09/08 18:58:37
ازازدواج با افرادزیر جدآ خودداری کنید :

1.فرد با هر نوع اختلال شخصیتی و بیماری روانی (مگر اینکه خود را درمان کرده باشد یا تحت درمان بوده باشد )
2.فردی که بخاطرشما دست به خودکشی زده باشد یا تهدید به ان کند .
3.کسی که مسائل مهم را از شما کتمان کرده باشد یا و یا دروغ های مهمی گفته باشد .
... 4.فردعصبی مزاج و خشمگین / پرخاشگر و بددهن (مگراینکه باکمک تخصصی خود را معالجه کرده باشد )
5.فرد کنترل کننده .
6.فردی که بخاطر شما از زندگی قبلی اش خارج شده .
7.فرد ناامن و بدبین.
8.فرد با اختلاف سنی 20 سال (و ترجیحا بیش از 10 سال )
9.فردی که کشش و میل جنسی به او ندارید .
10.فردی که اختلاف اعتقادی مذهبی و تا حدودی نژادی و فرهنگی بارز با شما دارد
11.کسی که حداقل یکی دو دوست صمیمی ندارد (نه دوست ساده و معمولی)
12.فرد معتاد (به مواد /مخدر /قمار/ بازیهای کامپیوتری و....)

*نکته : احتمال شکست در هر یک از موارد فوق بیش از 90 درصد خواهد بود .*